Získejte zdarma první 2 hodiny servisu v hodnotě 1 200 Kč registrací do členství.

Podmínky členství

Tyto podmínky členství vydává společnost Nastav.it s.r.o., se sídlem Koliště 259/55,
Zábrdovice, 602 00 Brno, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele
a Zákazníka, zejména práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy o členství
(dále jen „Obchodní podmínky“)
(Poskytovatel a Zákazník také jako „Smluvní strany”)

 

I.Definice

„Portál Poskytovatele“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet
prostřednictvím internetové adresy www.hodinoviajtaci.cz, jehož hlavní funkcí je zobrazení, prezentace a objednání služeb Zákazníkem;

„Smlouva o členství“ znamená smlouvu ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník”), uzavřenou mezi Zákazníkem jako členem a Poskytovatelem.

„Poskytovatel“ znamená obchodní společnost Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem
Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91570;

„Zákazník“ znamená jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rámcovou smlouvu o
poskytování služeb či Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem nebo s ním jinak
jedná.

 

II.Informace pro Zákazníky před uzavřením Smlouvy o členství

1. Ohledně poplatku za členství a dalších nákladů a poplatků platí, že:
     – výše poplatků za členství jsou na Portálu Poskytovatele uváděny jako konečné,
       včetně veškerých poplatků a daní stanovených zákonem;
     – poplatek za členství nezahrnuje žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které
       musí Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se
       zaplacením poplatku za členství;

2. Pro odstoupení od Smlouvy o členství platí, že:
     – Zákazník má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od
       Smlouvy o členství odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne
       uzavření Smlouvy o členství;
     – formulář pro odstoupení od Smlouvy o členství je Zákazníkovi zaslán zároveň se
       Smlouvou o členství. Formulář je dále dostupný na Portálu Poskytovatele;
     – pro řádné odstoupení od Smlouvy o členství stačí, aby Zákazník ve lhůtě
       Poskytovateli odstoupení odeslal;
     – Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy o členství, kterou Poskytovatel splnil s
       předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro
       odstoupení;
     – v případě, že Poskytovatel započne s plněním před uplynutím lhůty pro
       odstoupení na základě souhlasu Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit
       Poskytovateli poměrnou část poplatku za členství za již poskytnuté plnění;
     – odstoupí-li Zákazník od Smlouvy o členství, je povinen sdělit Poskytovateli
       písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení poplatku za členství, pokud již
       byl uhrazen. Poplatek za členství může být ponížen, jsou-li pro to naplněny
       zákonné důvody či bylo již částečně plněno ze strany Poskytovatele.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou.
    Poskytovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V
    případě stížnosti se mohou Zákazníci bezplatně obrátit na příslušného pracovníka
    Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] V případě, že se
    Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající
    ze Smlouvy o členství a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností příslušnými
    soudy. Zákazník má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu ze Smlouvy
    o členství prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení
    ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], http://adr.coi.cz/. Návrh na
    zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Zákazník oprávněn podat na
    tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
    Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na
    adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje
    mimosoudní stížnosti Zákazníků způsobem a za podmínek stanovených příslušnými
    právními předpisy.

 

III. Proces uzavření Smlouvy o členství

1. Poskytovatel prostřednictvím Portálu Poskytovatele nabízí Zákazníkům uzavření
    Smlouvy o členství.

2. Nabídka členství prezentovaná v rámci Portálu Poskytovatele je pouze informativní a
    Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o členství. Ustanovení § 1732 odst. 2
    Občanského zákoníku se nepoužije.

3. Zákazník prostřednictvím interaktivního formuláře doručí Poskytovateli nabídku na
    uzavření Smlouvy o členství, v níž uvede zejména své identifikační údaje a kontaktní
    údaje (dále jen „Návrh”). Návrh Poskytovatel potvrdí potvrzením zaslaným na
    e-mailovou adresu uvedenou v Návrhu.

4. V případě, kdy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem proběhne další jednání ohledně
    ujednání obsahu Smlouvy o členství, je konečným návrhem na uzavření Smlouvy o
    členství návrh Poskytovatele, který bezprostředně předchází bezvýhradnímu přijetí ze
    strany Zákazníka (dále jen „Konečný návrh”), tj. Zákazník na tento Konečný návrh již
    nebude reagovat protinávrhem, a to ani s nepatrnými odchylkami, a Konečný návrh
    přijme. Bezvýhradným přijetím Návrhu nebo Konečného návrhu je uzavřena Smlouva o
    členství.

5. Zároveň s potvrzením návrhu zašle Poskytovatel Zákazníkovi aktuální znění těchto
    obchodních podmínek, Ceník, Reklamační řád, Formulář pro odstoupení a Zásady
    zpracování a ochrany osobních údajů.

6. Smlouvu o členství lze uzavřít také v rámci Rámcové smlouvy o poskytování služeb
    nebo Smlouvy o poskytování služeb.

7. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel bude jakékoliv jím poskytnuté údaje důvodně
    považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.III

 

IV. Smlouva o členství

Obecné informace
1. Předmětem Smlouvy o členství je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi
    Služby za zvýhodněných podmínek a tomu odpovídající závazek Zákazníka v souladu
    se Smlouvou o členství pravidelně hradit Poskytovateli poplatek za členství.

2. K uzavření Smlouvy o členství může dojít způsobem uvedeným v čl. III. těchto
    obchodních podmínek.

3. Na základě Smlouvy o členství je Zákazníkovi zřízeno na Portálu Provozovatele
    uživatelské prostředí s peněženkou. Zákazník je oprávněn vstupovat do uživatelského
    prostředí pomocí svého loginu a hesla, které si zvolil. V uživatelské sekci je Zákazníku
    umožněno editovat své údaje, zobrazit peněženku a dobíjet kredit.

Poplatek za členství
4. Za členství se Zákazník zavazuje hradit Poskytovateli měsíční poplatek za členství,
    jehož výše se řídí Ceníkem (dále jen „Poplatek za členství”).

5. Poplatek za členství se hradí měsíčně dopředu, a to vždy ke dni v příslušném
    kalendářním měsíci, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který
    připadá uzavření Smlouvy o členství. Není-li takový den v kalendářním měsíci, připadá
    den splatnosti Poplatku za členství na poslední den takového měsíce. Smlouva o
    členství nabývá účinnosti uhrazením prvního Poplatku za členství v plné výši.

6. Poplatek za členství se hradí bezhotovostně na bankovní účet č.65621/5500 nebo
    platební kartou.

Kredity

7. Do peněženky je Zákazník oprávněn dobíjet kredit. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 1
    Kč.

8. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 1 Kč. Zákazník je oprávněn od okamžiku řádného
    uhrazení prvního Poplatku za členství a od tohoto okamžiku po dobu trvání Smlouvy o
    členství využívat sníženou členskou sazbu Cen za Služby dle Ceník, vyjma případů kdy
    je v prodlení se zaplacením Poplatku za členství. V takovém případě Zákazník užívá
    standardních sazeb až do okamžiku úhrady Poplatku za členství.

9. Zákazník je oprávněn kredity využít i po zániku Smlouvy o členství, a to do 24 měsíců
    ode dne zániku Smlouvy o členství. V případě, že Zákazník nevyužije kredity v době dle
    předchozí věty, kredity Zákazníkovi propadnou a Zákazník nemá právo na jejich vrácení
    ani ve formě zpětného převedení na peněžní částku.

10. Součástí výhod členství je bezplatná telefonická konzultace.

 

V. Práva Zákazníka z vadného plnění

Práva z vadného plnění
1. Poskytovatel je povinen plnit řádně v souladu se Smlouvou o členství, ledaže provedení
    není možné.

2. Neplní-li Poskytovatel řádně, vznikají Zákazníkovi práva z vadného plnění.

3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu způsobil sám či ji
způsobila třetí osoba.

4. Neplnil-li Poskytovatel řádně, je Zákazník oprávněn po Poskytovateli požadovat:
    a. v případě podstatného porušení Smlouvy o členství:
      – odstranění vady;
      – odstoupení od Smlouvy o členství, pakliže není možné vadu odstranit nebo
        pokud Zákazník nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
        opravě nebo pro větší počet vad;

    b. v případě nepodstatného porušení Smlouvy o členství:
    – odstranění vady;
    – přiměřenou slevu z Poplatku za členství, není-li možné vadu odstranit, nebo v
      případě, kdy Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání
      nápravy způsobilo Zákazníkovi značné obtíže;

Postup při uplatnění práva z vadného plnění
5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil
    nebo měl a mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců ode dne poskytnutí vadného
    plnění.   

6. Zákazník je povinen vady oznámit elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího
[email protected] Zákazník je povinen v oznámení o vadách popsat vadu plnění a její projevy.
Zákazník je povinen za účelem posouzení oprávněnosti nároku a případného odstranění
vady poskytnout Poskytovateli součinnost    

7. Postup pro uplatnění práva z vadného plnění upravuje podrobně Reklamační řád.

 

VI. Trvání Smlouvy o členství

1. Smlouva o členství se sjednává na dobu neurčitou.

2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy o členství odstoupit z důvodů vymezených zákonem.

3. V případě, že Zákazník v prodlení s úhradou měsíčního Poplatku za členství dle čl. 4
    Obchodních podmínek delším jak 14 dnů, Smlouva o členství počátkem 15. dne prodlení
    zanikne.

 

VII. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Zpracování a ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí dokumentem Zásady
    zpracování a ochrany osobních údajů.

 

VIII. Ostatní ujednání

1. Zákazník umožní Poskytovateli plnění povinností v souladu s uzavřenou Smlouvou o
    členství.

2. Zákazník se zavazuje aktualizovat své identifikační údaje v uživatelském prostředí, a to
    nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

3. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat e-mailem,
    telefonicky, osobně nebo prostřednictvím chatu na Portálu Poskytovatele. Bude-li třeba
    doručit písemnost zakládající zánik Smlouvy o členství, pak se tato doručuje
    Poskytovateli na e-mail [email protected] a Zákazníkovi na e-mail uvedený v uživatelském
    prostředí k datu odeslání písemnosti. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem
    jejího doručení, marným uplynutím lhůty k jejímu převzetí a nebo odmítnutím jejího
    převzetí.

4. Zákazník nemůže postoupit či převést své členství, nebo jakékoliv práva či závazky
    vyplývající ze Smlouvy o členství, na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky,
    zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro
    účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008
    Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským
    parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“)
    Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Smlouvu o členství a tyto
    obchodní podmínky právo české. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající
    se spotřebitelských smluv.

2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů
    vzešlých ze Smlouvy o členství a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V
    případě, že se Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny
    spory vznikající ze Smlouvy o členství a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou
    platností příslušnými soudy. Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem Smluvní
    strany sjednávají, v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince
    2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
    obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”), výlučnou příslušnost Městského
    soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy o členství a
    Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18
    Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.

3. Je-li některé ustanovení Smlouvy o členství nebo Obchodních podmínek neplatné nebo
    neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
    jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
    neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny
    Smlouvy o členství vyžadují písemnou formu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že
    pro jakékoliv dvoustranné ujednání mezi smluvními stranami, které potřebuje podpis
    obou smluvních stran, je písemná forma dodržena i tehdy, je-li takové ujednání
    podepsáno smluvními stranami elektronicky přes aplikaci Signi.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021.

5. Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky
    pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek
    pozdějších.

6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany
    osobních údajů, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení.