Obchodní podmínky poskytování služeb

Tyto produktové obchodní podmínky vydává společnost Nastav.it s.r.o., se sídlem Koliště
259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti
Poskytovatele a Zákazníka, zejména práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy o poskytování
služeb a Rámcové smlouvy o poskytování služeb.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

(Poskytovatel a Zákazník také jako „Smluvní strany”)

 

I. Definice

„Portál Poskytovatele“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet
prostřednictvím internetové adresy www.hodinoviajtaci.cz, jehož hlavní funkcí je zobrazení,
prezentace a objednání služeb Zákazníkem;

„Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník”), uzavřenou mezi Poskytovatele jako dodavatelem služby a
Zákazníkem

„Rámcová smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu ve smyslu ustanovení 1746
odst. 2 občanského zákoníku, uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jejímž
předmětem je stanovení procesu uzavírání Smluv o poskytování služeb a rámcová práva a
povinnosti pro Smlouvy o poskytování služeb uzavřené v budoucnu mezi Smluvními
stranami;

„Poskytovatel“ znamená obchodní společnost Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem
Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 91570;

„Zákazník“ znamená jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rámcovou smlouvu o
poskytování služeb či Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem nebo s ním jinak
jedná;

„Služba“ znamená činnost Poskytovatele v oblasti výpočetní techniky a informačních
technologií, přičemž činnost Poskytovatele obecně spočívá především v:

     – sestavení, instalaci a obsluze výpočetní techniky, jakožto i v péči o software i
       hardware;
     – nastavení sítě, službách spojených se správou IT parku a správou cloudu;
     – administrátorské a uživatelské podpoře;
     – technické údržbě zařízení výpočetní techniky;
     – správě a údržbě docházkových a přístupových systémů;
     – správě, údržbě a administrace kamerových systémů;
     – pronájmu úložišť;
     – organizování školení z oblasti IT;
     – počítačové pohotovosti;
     – dohledu nad zařízeními výpočetní techniky a servery;
     – v dalších službách.

 

II. Informace pro Zákazníky před uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování
služeb a Smlouvy o poskytování služeb

1. Ohledně cen Služeb a dalších nákladů a poplatků platí, že:
     – ceny poskytovaných Služeb jsou na Portálu Poskytovatele uváděny jako konečné,
       včetně veškerých poplatků a daní stanovených zákonem;
     – ceny Služeb nezahrnují náklady na dopravu pracovníků na místo poskytnutí
       Služby;
     – ceny Služeb nezahrnují žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
       Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se
       zaplacením Ceny za služby;

2. Pro odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb a Rámcové smlouvy o poskytování
služeb platí, že:
     – Zákazník má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od
       Smlouvy o poskytování služeb resp. Rámcové smlouvy o poskytování služeb
       odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy o
       poskytování služeb resp. Rámcové smlouvy o poskytování služeb;
     – odstoupení od Rámcové smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již
       uzavřených Smluv o poskytování služeb;
     – formulář pro odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb a Rámcové smlouvy o
       poskytování služeb je Zákazníkovi zaslán zároveň se Smlouvou o poskytování
       služeb reps. Rámcovou smlouvou o poskytování služeb. Formulář je dále
       dostupný na Portálu Poskytovatele;
     – pro řádné odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb reps. Rámcové smlouvy o
       poskytování služeb stačí, aby Zákazník ve lhůtě Poskytovateli odstoupení odeslal;
     – Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb, kterou Poskytovatel
       splnil s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro
       odstoupení;
     – v případě, že Poskytovatel započne s poskytováním Služby před uplynutím lhůty
       pro odstoupení na základě souhlasu Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit
       Poskytovateli poměrnou část ceny za již poskytnuté Služby;
     – odstoupí-li Zákazník od Smlouvy o poskytování služeb, je povinen sdělit
       Poskytovateli písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení ceny za Služby,
       pokud již byla uhrazena. Cena za služby může být ponížena, jsou-li pro to
       naplněny zákonné důvody či bylo již částečně plněno ze strany Poskytovatele.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou.
    Poskytovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V
    případě stížnosti se mohou Zákazníci bezplatně obrátit na příslušného pracovníka
    Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. V případě, že se
    Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající
    ze Smlouvy o poskytování služeb či Rámcové smlouvy o poskytování služeb a v
    souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Zákazník má
    také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu ze Smlouvy o poskytování služeb
    či Rámcové smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím České obchodní inspekce,
    Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected],
    http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je
    Zákazník oprávněn podat na tomto odkazu:
    https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Zákazník může využít
    rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese
    http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní
    stížnosti Zákazníků způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními
    předpisy.

 

III. Proces uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb

1. Poskytovatel prostřednictvím Portálu Poskytovatele nabízí Zákazníkům uzavření
    Rámcové smlouvy o poskytování služeb. Portál Poskytovatele obsahuje prezentaci
    nabízených Služeb.

2. Veškeré Služby prezentované v rámci Portálu Poskytovatele jsou pouze informativní a
    Poskytovatel není povinen uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytování služeb ani
    Smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2
    Občanského zákoníku se nepoužije.

3. Zákazník prostřednictvím Portálu Poskytovatele, telefonu, e-mailu či jiným způsobem
    doručí Poskytovateli poptávku na uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb, v
    níž uvede zejména své identifikační údaje, kontaktní údaje, specifikaci Služeb, o které
    má zájem, informace o zařízení, na kterém mají být Služby poskytovány, na jakém
    místě mají být Služby poskytovány (dále jen „Poptávka”). Poptávka, která neobsahuje
    veškeré údaje uvedené v tomto odstavci je pro účely těchto obchodních podmínek také
    Poptávkou.

4. Na základě Poptávky Poskytovatel zpracuje pro Zákazníka nabídku, ve které
    vyspecifikuje požadované Služby a případně zda Zákazník současně uzavírá Smlouvu o
    členství dle Podmínek členství Poskytovatele (dále jen „Návrh”). Návrh Poskytovatel
    Zákazníkovi doručí prostřednictvím interaktivního formuláře nebo jej Zákazníkovi
    předloží. Zákazník následně Návrh potvrdí (přijme) způsobem uvedeným v těchto
    obchodních podmínkách.

5. V případě, kdy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem proběhne další jednání ohledně
    ujednání obsahu Rámcové smlouvy o poskytování služeb, je konečným návrhem na
    uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb návrh Poskytovatele, který
    bezprostředně předchází bezvýhradnímu přijetí ze strany Zákazníka (dále jen „Konečný
    návrh”), tj. Zákazník na tento Konečný návrh již nebude reagovat protinávrhem, a to ani
    s nepatrnými odchylkami, a Konečný návrh přijme způsobem uvedeným v těchto
    obchodních podmínkách (viz dále).

6. Za bezvýhradné přijetí Návrhu či Konečného návrhu na uzavření Rámcové smlouvy o
    poskytování služeb podle těchto obchodní podmínek ze strany Zákazníka se považuje
    podepsání Návrhu nebo Konečného návrhu elektronickým podpisem v podpisovém poli
    na přenosném elektronickém zařízení – tabletu Poskytovatele, dálkově elektronicky
    prostřednictvím aplikace Signi, dálkově prostřednictvím potvrzení v interaktivním
    formuláři na Porátu Poskytovatele případně osobně. Bezvýhradným přijetím Návrhu
    nebo Konečného návrhu podle těchto obchodních podmínek je uzavřena Rámcová
    smlouva o poskytování služeb.

7. Takto uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování služeb zašle Poskytovatel
    Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho uživatelském účtu.
    Zároveň s Rámcovou smlouvou o poskytování Služeb Poskytovatel Zákazníkovi zašle
    aktuální znění příslušných Obchodních podmínek, Ceník služeb, Reklamační řád,
    Formulář pro odstoupení a Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

IV. Proces uzavření Smlouvy o poskytování služeb

1. Zákazník prostřednictvím chatu na Portálu Poskytovatele, telefonu, e-mailu či jiným
    způsobem doručí Poskytovateli nezávaznou objednávku na uzavření Smlouvy o
    poskytování služeb, v níž uvede zejména své identifikační údaje, kontaktní údaje,
    specifikaci Služeb, o které má zájem, informace o zařízení, na kterém mají být Služby
    poskytovány, na jakém místě mají být Služby poskytovány (dále jen „Objednávka”).
    Objednávka, která neobsahuje veškeré údaje uvedené v tomto odstavci je pro účely
    těchto obchodních podmínek také Objednávkou.

2. Na základě Objednávky Poskytovatel zpracuje pro Zákazníka nabídku, ve které
    vyspecifikuje požadované Služby, časový rozsah poskytování Služeb a předpokládanou
    Cenu za služby dle časového rozsahu (dále jen „Nabídka”). Nabídku Poskytovatel
    Zákazníkovi doručí prostřednictvím interaktivního formuláře, chatu na Portálu
    Poskytovatele, e-mailu, či telefonu nebo jej Zákazníkovi předloží. Zákazník následně
    Nabídku potvrdí (přijme) způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

3. V případě, kdy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem proběhne další jednání ohledně
    ujednání obsahu Smlouvy o poskytování služeb, je konečnou nabídkou na uzavření
    Smlouvy o poskytování služeb návrh Poskytovatele, který bezprostředně předchází
    bezvýhradnímu přijetí ze strany Zákazníka (dále jen „Konečná nabídka”), tj. Zákazník na
    tuto Konečnou nabídku již nebude reagovat protinávrhem, a to ani s nepatrnými
    odchylkami, a Konečnou nabídku přijme způsobem uvedeným v těchto obchodních
    podmínkách (viz dále).

4. Za bezvýhradné přijetí Nabídky či Konečné nabídky na uzavření Smlouvy o poskytování
    služeb podle těchto obchodní podmínek ze strany Zákazníka se považuje potvrzení
    e-mailem, telefonem, v chatu na Portálu Poskytovatele a nebo podepsání Nabídky nebo
    nebo Konečné nabídky elektronickým podpisem v podpisovém poli na přenosném
    elektronickém zařízení – tabletu Poskytovatele, dálkově elektronicky prostřednictvím
    aplikace Signi, dálkově prostřednictvím potvrzení v interaktivním formuláři na Porátu
    Poskytovatele případně osobně. Bezvýhradným přijetím Nabídky nebo Konečné
    nabídky podle těchto obchodních podmínek je uzavřena Smlouva o poskytování služeb.

 

V. Smlouva o poskytování služeb

Obecné informace

1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je závazek Poskytovatele poskytnout
    Zákazníkovi sjednané Služby a tomu odpovídající závazek Zákazníka v souladu s
    těmito obchodními podmínkami a Rámcovou smlouvou poskytování služeb za tyto
    Služby uhradit Poskytovateli sjednanou odměnu (dále jen „Cena za služby”).

Cena za Služby

2. Cena za Služby se řídí Ceníkem. Na Portálu Poskytovatele jsou uvedeny orientační
    Ceny za Služby.

3. V případě, že Zákazník uzavřel Smlouvu o členství je Cena za služby stanovena
    členskou sníženou sazbou dle Ceníku.

4. V případě Ceny za služby stanovené hodinovou sazbou je nejmenší započitatelnou
    časovou jednotkou 15 minut (tj. ¼ hodiny), vyjma případů kdy je doba poskytnutí Služby
    kratší než 30 minut. V takovém případě Zákazník uhradí Cenu za služby v rozsahu 30
    minut (tj. ½ hodiny).

5. Cena za služby nezahrnuje náklady na dopravu pracovníků Poskytovatele na místo
    poskytnutí Služby.

6. V případě poskytování Služeb fyzicky v provozovně Poskytovatele nebo v místě
    určeném Zákazníkem se Cena za služby hradí bezprostředně po poskytnutí Služby
    hotově, bezhotovostně prostřednictvím platební karty či převodem na bankovní účet.

7. V případě poskytování Služeb přes vzdálený přístup se Cena za služby hradí
    bezprostředně po poskytnutí služby a to bezhotovostním převodem prostřednictvím
    platební karty či převodem na bankovní účet.

Podmínky poskytnutí Služby

8. Služby jsou poskytovány pouze v pracovní dny v časovém rozmezí 8:00h do 20:00h.

9. V případě, že je to třeba pro poskytnutí Služby, je Zákazník povinen sdělit Poskytovateli
    údaje o technickém zařízení, na kterém má být Služba poskytnuta, popis závady či jiné
    další potřebné informace a to před zahájením výjezdu.

10. Poskytování služby je omezeno na území České republiky a Slovenské republiky.
    Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služby v místě, které není na území
    České republiky nebo Slovenské republiky.

11. Poskytovatel započne s plněním Služby po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení,
      ledaže Zákazník udělí Poskytovateli výslovný pokyn, aby započal s poskytováním
      Služby dříve.

12. Poskytování Služeb může být Poskytovatelem přerušeno z důvodu, který neleží na jeho
      straně, např. překročen předpokládané Ceny za služby, čekání na dodání náhradního
      dílu, součinnost Zákazníka, odmítnutí v pokračování plnění Zákazníkem, apod. V
      případě překročení předpokládané Ceny za služby, Poskytovatel obnoví poskytování
      Služeb bez zbytečného odkladu po úhradě navýšené Ceně za služby způsobem dle
      odstavce 21. tohoto článku.

Náklady na dopravu

13. Náklady na dopravu pracovníků Poskytovatele jsou stanoveny v Ceníku služeb a jsou
      hrazeny současně s Cenou za služby.

 

VI. Práva Zákazníka z vadného plnění

Práva z vadného plnění

1. Poskytovatel je povinen Službu provést řádně v souladu se Smlouvou o poskytování
    služeb, ledaže její provedení není možné.

2. Služba je řádně splněna, je-li předvedena Zákazníkovi, či osobě jím pověřené, její
    funkčnost. O provedení Služby Poskytovatel sepíše protokol o poskytnutí Služby, který
    musí obsahovat alespoň identifikaci Smluvních stran, popis Služby, okamžik zahájení a
    ukončení plnění, a toto zašle Zákazníkovi na e-mail, případně předá
    osobně.Neprovede-li Poskytovatel Službu řádně, vznikají Zákazníkovi práva z vadného
    plnění.

3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu způsobil sám či ji
    způsobila třetí osoba, např. zásahem do provedených Služeb, a pokud je nefunkčnost
    Služeb způsobena okolnostmi vzniklými až po provedení Služby (např. aktualizací
    softwaru, novými systémovými požadavky, malwarem, virem, apod.)

4. Nebyla-li Služba provedena řádně, je Zákazník oprávněn po Poskytovateli požadovat:

    a. v případě podstatného porušení Smlouvy o poskytování služeb:
        – odstranění vady;
        – přiměřenou slevu z Ceny za služby, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě,
          kdy Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy
          způsobilo Zákazníkovi značné obtíže;
        – odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb, pakliže není možné vadu odstranit
          nebo pokud Zákazník nemůže Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
          opravě nebo pro větší počet vad;
   

    b. v případě nepodstatného porušení Smlouvy o poskytování služeb:
        – odstranění vady;
        – přiměřenou slevu z Ceny za služby, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě,
          kdy Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy
          způsobilo Zákazníkovi značné obtíže;

Postup při uplatnění práva z vadného plnění

5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil
    nebo měl a mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců ode dne převzetí poskytnuté
    Služby, tj. podepsání protokolu o poskytnutí služby.

6. Zákazník oznámí vady elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele
    [email protected]. Zákazník je povinen v oznámení o vadách popsat vadu Služeb a
    její projevy. Zákazník je povinen za účelem posouzení oprávněnosti nároku a
    případného odstranění vady poskytnout Poskytovateli součinnost, zejména odevzdat
    zařízení, na kterém byly Služby poskytnuty v provozovně Poskytovatele a není-li
    odevzdání možné zajistit Poskytovateli přístup k zařízení v požadovaném termínu.

7. Postup pro uplatnění práva z vadného plnění Zákazníka upravuje Reklamační řád.

 

VII. Trvání Rámcové smlouvy o poskytování Služeb a Smlouvy o poskytování
služeb

Rámcová smlouva o poskytování služeb

1. Rámcová smlouva o poskytování služeb se sjednává na dobu neurčitou.

2. Zákazník je oprávněn od Rámcové smlouvy o poskytování služeb odstoupit z důvodů
    vymezených zákonem. Odstoupení nemá vliv na plnění již uzavřených Smluv o
    poskytování služeb.

Smlouva o poskytování služeb

3. Smlouva o poskytování služeb, jejímž předmětem je opakující se plnění, se sjednává na
dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou ve Smlouvě o poskytování služeb jinak.

4. Zákazník je oprávněn od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit z důvodů vymezených
    zákonem. Odstoupení nemá vliv na již poskytnutá plnění. Zákazník je povinen
    Poskytovateli uhradit poměrnou část Ceny za služby, které Poskytovatel poskytl s jeho
    souhlasem.

 

VIII. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Zpracování a ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí dokumentem Zásady
    zpracování a ochrany osobních údajů.

 

IX. Ostatní ujednání

1. Zákazník umožní Poskytovateli plnění povinností v souladu s uzavřenou Smlouvou o
    poskytování služeb a Rámcovou smlouvou o poskytování služeb. Po dobu, kdy je
    Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti, není Poskytovatel v prodlení s plněním
    Služeb.

2. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat e-mailem,
    telefonicky nebo prostřednictvím chatu na Portálu Poskytovatele a v rámci plnění
    Služeb také ústně. Bude-li třeba doručit písemnost zakládající zánik Rámcové smlouvy
    o poskytování služeb a Smlouvy o poskytování služeb, pak se tato doručuje
    Poskytovateli na adresu sídla a Zákazníkovi na adresu uvedenou v jeho uživatelském
    účtu. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího doručení, marným
    uplynutím lhůty k jejímu převzetí a nebo odmítnutím jejího převzetí.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle ustanovení §
    2913 Občanského zákoníku se budou pro účely těchto obchodních podmínek a
    Smlouvy o poskytování služeb a Rámcové smlouvy o poskytování služeb považovat též
    legislativní opatření vlády, v důsledku kterého jedné či druhé straně bude objektivně
    znemožněno, případně podstatně ztíženo plnění Smlouvy o poskytování služeb.

4. Zákazník na sebe přejímá v souladu s § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností.

5. V případě, že je součástí Smlouvy o poskytování služeb dodání zboží, platí, že Smluvní
    strany ohledně tohoto zboží uzavřeli Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou Produktové
    obchodní podmínky – Kupní smlouva.

6. Při uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb dochází k registraci Zákazníka a
    vytvoření uživatelského účtu Zákazníka na Portálu Poskytovatele. Zákazník uzavřením
    Rámcové Smlouvy o poskytování služeb výslovně souhlasí s registrací a vytvořením
    uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel bude jakékoliv jím
    poskytnuté údaje nebo údaje uvedené v uživatelském účtu důvodně považovat za
    správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

7. V případě rozporu mezi Rámcovou smlouvou o poskytování služeb a/nebo Smlouvou o
    poskytování služeb a Obchodními podmínkami, má přednost Rámcová smlouva o
    poskytování služeb a/nebo Smlouva o poskytování služeb.

8. V případě rozporu mezi Rámcovou smlouvou o poskytování služeb a Smlouvou o
    poskytování služeb, má přednost Smlouva o poskytování služeb

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky,
    zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro
    účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008
    Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským
    parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“)
    Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Smlouvu o poskytování
    služeb, Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a tyto obchodní podmínky právo
    české. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající se spotřebitelských smluv.

2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů
    vzešlých ze Smlouvy o poskytování služeb, Rámcové smlouvy o poskytování služeb a
    Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se Smluvní strany
    nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající ze Smlouvy o
    poskytování služeb, Rámcové smlouvy o poskytování služeb a v souvislosti s nimi
    rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Pro případy kontraktace s
    mezinárodním prvkem Smluvní strany sjednávají, v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES)
    č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
    rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”),
    výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích
    sporů ze Smlouvy o poskytování služeb, Rámcové smlouvy o poskytování služeb a
    Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18
    Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.

3. Je-li některé ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, Rámcové smlouvy o
    poskytování služeb nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
    takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
    neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
    ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny Smlouvy o poskytování
    Služeb a Rámcové smlouvy o poskytování služeb vyžadují písemnou formu. Za
    písemnou formou se pro účely změn Smlouvy o poskytování služeb se považuje také
    e-mailová komunikace. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro jakékoliv
    dvoustranné ujednání mezi smluvními stranami, které potřebuje podpis obou smluvních
    stran, je písemná forma dodržena i tehdy, je-li takové ujednání podepsáno smluvními
    stranami elektronicky přes aplikaci Signi.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.

5. Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky
    pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek
    pozdějších.

6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany
    osobních údajů, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení.