Problémy s IT řešíme přímo u Vás nebo na naší pobočce na ul. Vídeňská 202/119e, Brno.

Obchodní podmínky dodání zboží

Tyto obchodní podmínky vydává společnost Nastav.it s.r.o., se sídlem Koliště 259/55,
Zábrdovice, 602 00 Brno, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a
Zákazníka, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy

(dále jen „Obchodní podmínky“)

(Prodávající a Zákazník také jako „Smluvní strany”)

 

I. Definice

„Portál Prodávajícího“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet
prostřednictvím internetové adresy hodinoviajtaci.cz, jehož hlavní funkcí je zobrazení,
prezentace a objednání služeb Zákazníkem;

„Kupní smlouva” znamená smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník”), uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem

„Prodávající“ znamená obchodní společnost Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem
Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 91570;

„Zákazník“ znamená jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rámcovou smlouvu o
poskytování služeb či Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem nebo s ním jinak
jedná;

„Zboží” znamená věc z oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, která je
předmětem koupě;

 

II. Informace pro Zákazníky před uzavřením Kupní smlouvy

1. Ohledně kupní ceny a dalších nákladů a poplatků platí, že:
     – kupní ceny jsou uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků a daní
       stanovených zákonem;
     – kupní cena nezahrnuje náklady na dodání Zboží;
     – kupní cena nezahrnuje žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
       Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se
       zaplacením kupní ceny a dalších nákladů;

2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy platí, že:
     – v případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Prodávajícího,
       má Zákazník právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského
       zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
       ode dne převzetí Zboží. V případě dodání několika druhů Zboží nebo dodání
       několika částí Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží;
     – Zákazník nemá podle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku právo
       odstoupit od Kupní smlouvy na Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka
       nebo pro jeho osobu;
     – formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazníkovi zaslán zároveň s Kupní
       smlouvou. Formulář je dále dostupný na Portálu Prodávajícího;
     – Zákazník je do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit
       Prodávajícímu Zboží. Náklady spojené s vrácením Zboží hradí Zákazník;
     – Prodávající vrátí Zákazníkovi všechny peněžní prostředky, které od něho přijal,
       včetně nákladů na dodání Zboží, a to stejným způsobem jakým je přijal nejpozději
       do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že Zákazník zvolil
       jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady
       na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
       dodání Zboží;
     – Prodávající není povinen Zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky za Zboží
       dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu
       odeslal;
     – pro řádné odstoupení od Kupní smlouvy stačí, aby Zákazník ve lhůtě
       Prodávajícímu odstoupení odeslal.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou.
    Prodávající využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě
    stížnosti se mohou Zákazníci bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Prodávajícího
    prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. V případě, že se Smluvní
    strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z Kupní
    smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy.
    Zákazník má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu z Kupní smlouvy
    prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
    Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení
    mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Zákazník oprávněn podat na tomto
    odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Zákazník
    může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese
    http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní
    stížnosti Zákazníků způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními
    předpisy.

 

III. Proces uzavření Kupní smlouvy

1. Prodávající prostřednictvím Portálu Prodávajícího nabízí Zákazníkům uzavření Kupní
    smlouvy.

2. Zákazník prostřednictvím Portálu Prodávajícího, telefonu, e-mailu, osobně či jiným
    způsobem doručí Prodávajícímu poptávku na uzavření Kupní smlouvy, v níž uvede
    zejména své identifikační údaje, kontaktní údaje, Zboží, o které má zájem, místo na
    které má být Zboží dodáno (dále jen „Poptávka”). Poptávka, která neobsahuje veškeré
    údaje uvedené v tomto odstavci je pro účely těchto obchodních podmínek také
    Poptávkou.

3. Na základě Poptávky Prodávající zpracuje pro Zákazníka nabídku, ve které
    vyspecifikuje Zboží, které má být předmětem koupě, Kupní cenu, způsob dopravy Zboží
    a náklady na dopravu (dále jen „Návrh”). Návrh Prodávající Zákazníkovi doručí
    prostřednictvím interaktivního formuláře, e-mailem či osobně. Zákazník následně Návrh
    potvrdí (přijme) způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

4. V případě, kdy mezi Zákazníkem a Prodávajícím proběhne další jednání ohledně
    ujednání obsahu Kupní smlouvy, je konečným návrhem na uzavření Kupní smlouvy
    návrh Prodávajícího, který bezprostředně předchází bezvýhradnímu přijetí ze strany
    Zákazníka (dále jen „Konečný návrh”), tj. Zákazník na tento Konečný návrh již nebude
    reagovat protinávrhem, a to ani s nepatrnými odchylkami, a Konečný návrh přijme
    způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách (viz dále).

5. Za bezvýhradné přijetí Návrhu či Konečného návrhu na uzavření Kupní smlouvy podle
    těchto obchodní podmínek ze strany Zákazníka se považuje podepsání Návrhu nebo
    Konečného návrhu elektronickým podpisem v podpisovém poli na přenosném
    elektronickém zařízení – tabletu Prodávajícího, dálkově elektronicky prostřednictvím
    aplikace Signi, dálkově prostřednictvím potvrzení v interaktivním formuláři na Portálu
    Prodávajícího, e-mailem, případně osobně v písemné formě. Bezvýhradným přijetím
    Návrhu nebo Konečného návrhu podle těchto obchodních podmínek je uzavřena Kupní
    smlouva.

6. Takto uzavřenou Kupní smlouvu zašle Prodávající Zákazníkovi na e-mailovou adresu
    uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka, případně předá osobně. Zároveň s Kupní
    smlouvou Prodávající Zákazníkovi zašle aktuální znění Obchodních podmínek,
    Reklamační řád, Formulář pro odstoupení a Zásady zpracování a ochrany osobních
    údajů.

7. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím poskytnuté údaje důvodně
    považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

 

IV. Kupní smlouva

Obecné informace

1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Zboží a umožnit mu
    nabýt k němu vlastnické právo a tomu odpovídající závazek Zákazníka v souladu s
    Kupní smlouvou věc převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a další sjednané
    náklady spojené s dodáním Zboží.

2. K uzavření Kupní smlouvy může dojít způsoby uvedenými v čl. 3 těchto obchodních
    podmínek.

Kupní cena

3. Kupní cena je sjednána individuálně v Kupní smlouvě. Kupní cena nezahrnuje náklady
    spojené s dodáním Zboží, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak.

4. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě prostřednictvím
    e-mailu.

5. V případě, že v období po uzavření Kupní smlouvy a před jejím splněním dojde ke
    zvýšení nákladů Prodávajícího na obstarání Zboží u dodavatele, dovozce nebo výrobce,
    a to v důsledku navýšení kupní ceny Zboží požadované ze strany dodavatele, dovozce
    nebo výrobce např. z důvodů zvýšení výrobních nákladů, je prodávající oprávněn kupní
    cenu za Zboží navýšit o částku odpovídající rozdílu mezi navýšenou kupní cenou
    dodavatele, dovozce nebo výrobce a původní kupní cenou dodavatele, dovozce nebo
    výrobce. Navýšení kupní ceny je Prodávající povinen oznámit Zákazníkovi elektronicky
    na e-mail uvedený v Návrhu či Konečném návrhu. V případě, že Zákazník nesouhlasí s
    navýšením Kupní ceny je kterákoliv smluvní strana oprávněna od Kupní smlouvy
    odstoupit, a to do 7 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení kupní ceny. V případě,
    kdy Zákazník do 7 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení kupní ceny nesdělí
    Prodávajícímu, zda s navýšenou kupní cenou souhlasí či nikoliv, je taktéž Prodávající
    oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

Dodání a předání Zboží

6. Způsob dodání je oprávněn zvolit Prodávající. V případě, že Prodávající nabídne
    Zákazníkovi více způsobů dodání, je Zákazník oprávněn zvolit si z nabízených způsobů.

7. Prodávající není povinen Zákazníkovi Zboží odevzdat před uhrazením Kupní ceny a
    nákladů spojených s dodáním Zboží v plné výši.

8. Zákazník má povinnost dohodnutým způsobem Zboží převzít. V případě, že Zákazník
    dohodnutým způsobem Zboží nepřevezme a v důsledku toho vzniknou Prodávajícímu
    další náklady v souvislosti s dodáním Zboží, např. náklady účtované dopravcem za
    navrácení Zboží Prodávajícímu nebo náklady na opětovné dodání Zboží Zákazníkovi, je
    Zákazník povinen tyto náklady na výzvu Prodávajícímu uhradit.

9. Vlastnického právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, vyjma
    případů kdy v okamžiku převzetí Zboží Zákazník neuhradil kupní cenu nebo náklady
    spojené s dodáním Zboží nebo jejich část. V takovém případě má Prodávající ke Zboží
    výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku až do
    okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a nákladů spojených s dodáním Zboží.

Dodací doba

10. Dodací doba Zboží je sjednána individuálně v Kupní smlouvě.

11. Prodávající je oprávněn prodloužit sjednanou dodací dobu až o 90 pracovních dní. O
      prodloužení dodací doby informuje Prodávající Zákazníka elektronicky na e-mail
      uvedený v Návrhu či Konečném návrhu.

 

V. Práva Zákazníka z vadného plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat Zboží s ujednanými vlastnostmi v souladu s Kupní
    smlouvou.

2. Neodevzdá-li Prodávající Zboží s ujednanými vlastnostmi v souladu s Kupní smlouvou
    vznikají Uživateli nároky z vadného plnění.

3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu způsobil sám či ji
    způsobila třetí osoba, např. zásahem do Zboží, a pokud je vada Zboží způsobena
    okolnostmi vzniklými až po přechodu nebezpečí škody na Zboží.

4. Smluvní strany vylučují užítí ustanovení § 2108 Občanského zákoníku.

5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil
    nebo měl a mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců ode dne převzetí Zboží.

6. Zákazník je povinen provést prohlídku Zboží ihned při jeho převzetí.

7. Práva z vadného plnění a postup pro jejich uplatnění upravuje podrobně Reklamační
    řád.

 

VI. Zánik Kupní smlouvy

1. Zákazník je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů vymezených zákonem.

 

VII. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Zpracování a ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí dokumentem Zásady
    zpracování a ochrany osobních údajů.

 

VIII. Ostatní ujednání

1. Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem bude probíhat e-mailem,
    telefonicky nebo prostřednictvím chatu na Portálu Prodávajícího. Bude-li třeba doručit
    písemnost zakládající zánik Kupní smlouvy, pak se tato doručuje Prodávajícímu na
    adresu sídla a Zákazníkovi na adresu uvedenou v uživatelském účtu. Písemnost se
    považuje za doručenou okamžikem jejího doručení, marným uplynutím lhůty k jejímu
    převzetí a nebo odmítnutím jejího převzetí.

2. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle ustanovení §
    2913 Občanského zákoníku se budou pro účely těchto obchodních podmínek a Kupní
    smlouvy považovat též legislativní opatření vlády, v důsledku kterého jedné či druhé
    straně bude objektivně znemožněno, případně podstatně ztíženo plnění Kupní smlouvy.

3. Zákazník na sebe přejímá v souladu s § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností.

4. Při uzavření Kupní smlouvy dochází k registraci Zákazníka a vytvoření uživatelského
    účtu Zákazníka na Portálu provozovatele. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy výslovně
    souhlasí s registrací a vytvořením uživatelského účtu. Zákazník je oprávněn měnit ve
    svém uživatelském účtu kontaktní a identifikační údaje, tyto údaje se zavazuje Zákazník
    udržovat aktuální. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím
    poskytnuté údaje nebo údaje uvedené v uživatelském účtu důvodně považovat za
    správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

5. V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, má přednost
    ujednání Kupní smlouvy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky,
    zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro
    účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008
    Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským
    parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“)
    Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Kupní smlouvu a tyto
    obchodní podmínky právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o
    mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající se
    spotřebitelských smluv.

2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů
    vzešlých z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě,
    že se Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory
    vznikající z Kupní smlouvy v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností
    příslušnými soudy. Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem Smluvní strany
    sjednávají, v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000,
    o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
    věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”), výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně
    pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek
    nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis
    týkající se spotřebitelských smluv.

3. Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo
    neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
    jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
    neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny
    Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Za písemnou formou se pro účely změn Kupní
    smlouvy se považuje také e-mailová komunikace. Smluvní strany výslovně sjednávají,
    že pro jakékoliv dvoustranné ujednání mezi Smluvními stranami, které potřebuje podpis
    obou Smluvních stran, je písemná forma dodržena i tehdy, je-li takové ujednání
    podepsáno Smluvními stranami elektronicky přes aplikaci Signi.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.

5. Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky
    pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek
    pozdějších.

6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany
    osobních údajů, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení.