Problémy s IT řešíme přímo u Vás nebo na naší pobočce na ul. Vídeňská 202/119e, Brno.

Reklamační řád

společnosti Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00
Brno

pro uplatnění práv z vadného plnění ze Smlouvy o poskytování služeb, Rámcové smlouvy o
poskytování služeb, Smlouvy o členství a Kupní smlouvy

 

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) společnosti Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411,
se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen „Nastav.it“) upravuje v souladu
s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění platných
předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost Nastav.it za vady služeb a
zboží (společně dále jen „Produkty“) zakoupené Zákazníkem, jakožto spotřebitelem,
prostřednictvím internetového obchodu Nastav.it provozovaného na webové stránce
umístěné na internetové adrese www.nastav.it (dále jen „E-shop“).

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřela Smlouvu o poskytování služeb,
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb, Smlouvu o členství či Kupní smlouvu (společně
dále jen „Smlouva”) prostřednictvím E-shopu. Reklamační řád se tak nevztahuje na případy,
kdy osoba, která zakoupila Produkty od Nastav.it, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání. V takovém případě se použijí ustanovení o vytýkání vad dle příslušných
Obchodních podmínek Nastav.it a není-li tam taková úprava obsažena, pak dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník”).

Reklamační řád se vztahuje na Produkty, u něhož jsou Spotřebitelem uplatňována práva
Spotřebitele vůči Nastav.it z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

2. Rozsah Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z Reklamace (vadného plnění) se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099
až § 2117 a § 2161 až § 2174 Občanského zákoníku).

Nastav.it odpovídá Spotřebiteli, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Nastav.it
odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Produkt převzal má Produkt vlastnosti,
které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Nastav.it
popsalo, nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Produktu.

 

3. Podmínky, způsob a uplatnění Reklamace

Vady zjevné, tj. zjevnou nefunkčnost Produktu, je Spotřebitel povinen vytknout, jde-li o
službu ihned při převzetí služby, tj. po předvedení její funkčnosti, a to v Protokolu o
poskytnutí služby a jde-li o zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Spotřebitel
povinnost provést prohlídku zboží.
Jde-li o vadu skrytou, je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu
Produktu. Má-li plnění vady, je Spotřebitel oprávněn po Nastav.it požadovat:
v případě kdy jsou Produktem služby a jedná se o podstatné porušení Smlouvy a nebo jde.li
o zboží:
     – odstranění vady;
     – jde-li o zboží také dodání nového zboží, není-li možné vadu odstranit nebo pokud
       Spotřebitel nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo
       pro větší počet vad. Není-li možné dodat nové zboží může Spotřebitel požadovat
       přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit;
     – odstoupení od Smlouvy, pakliže není možné vadu odstranit nebo pokud Spotřebiteli
       nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
       počet vad;
     – přiměřenou slevu z ceny Produktu, neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo
       neuplatní-li právo na odstranění vady či dodání nového zboží. Přiměřenou slevu
       může Zákazník požadovat i v případě, kdy není možné vadu odstranit, nebo v
       případě, kdy Nastav.it nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy
       způsobilo Spotřebiteli značné obtíže;

V případě, kdy jsou Produktem služby a jedná se o nepodstatné porušení Smlouvy:
     – odstranění vady;
     – přiměřenou slevu z ceny Produktu, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy
       Nastav.it nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo
       Spotřebiteli značné obtíže.

Ostatní nároky Spotřebitele vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel vadu způsobil sám či ji
způsobila třetí osoba, např. zásahem do Produktu a pokud je nefunkčnost služeb způsobena
okolnostmi vzniklými až po provedení Služby či po předání Zboží (např. aktualizací softwaru,
novými systémovými požadavky, malwarem, virem, apod.).

Spotřebitel může Reklamaci uplatnit v kterékoliv provozně Nastav.it, popřípadě písemně
zasláním na adresu sídla Nastav.it nebo elektronicky na emailovou adresu Nastav.it:
[email protected]. Spotřebitel musí při uplatnění Reklamace Nastav.it sdělit, jaký konkrétní
nárok z odpovědnosti u Nastav.it za vady uplatňuje. Touto volbou je Spotřebitel vázán a není
oprávněn ji následně měnit. Spotřebitel je povinen Nastav.it za účelem posouzení
Reklamace poskytnout potřebnou součinnost, zejména nikoliv však výlučně přístup k
zařízení,na kterém byla služba provedena, odevzdání zboží, popis vady či jiné informace.

 

4. Vyřízení Reklamace

Nastav.it nebo jím pověřený pracovník vyřídí Reklamaci včetně případného odstranění vady
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud
se Nastav.it se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Spotřebitel je povinen za účelem posouzení oprávněnosti nároku a případného odstranění
vady poskytnout Nastav.it součinnost, zejména odevzdat Produkt či zařízení, na kterém byly
poskytnuty služby, v provozovně Nastav.it a není-li odevzdání možné zajistit Nastav.it přístup
k Produktu v požadovaném termínu.

Nastav.it vydá Spotřebiteli písemné potvrzení (za písemné potvrzení se považuje i potvrzení
zaslané v elektronické podobě na emailovou adresu Spotřebitele) o datu a způsobu vyřízení
Reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

V případě, že je Reklamace shledána neoprávněnou, oznámí Nastav.it tuto skutečnost
Spotřebiteli. V případě zjevně neoprávněné Reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu
svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace. Nastav.it má v takovém případě nárok na
náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně z důvodu neoprávněné reklamace. Spotřebitel
je povinen mu náklady na výzvu uhradit.

Kdo má právo podle ustanovení § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů
účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do
jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud Nastav.it namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

5. Závěrečná ujednání

Znění Reklamačního řádu může Nastav.it měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022